Ukuthengisa

Njengengxenye yesifiso sikaZenzele sokuletha amathuba okuthola imali ezindaweni esisebenza kuzo, sakhe inkundla yokuvumela noma ubani ukuba abe umdayisi wedatha kaZenzele.

https://voucher.zenzele.africa

Noma ubani angabhalisa njengomdayisi, athenge amavawusha athile futhi awathengisele abantu endaweni yangakubo yeZenzele.