Inkcukacha ngathi

iZenzele ililungu leAfricanopy, inkampani yemfonomfono yeBBBEE ngokupheleleyo neyayifumene ilayisensi yokuqala yovavanyo yeTelevishini yeWhite Space eyanikwa yi-ICASA.I-Africanopy ibonelela nge-intanethi enexabiso eliphantsi kwiindawo ezisemaphandleni nasezidolophini ngeenjongo zokuphucula ukufikelela kwimfundo kunye nokudala imisebenzi.

"Sibona ukubonelelwa ngokufikelela kwi-intanethi kwimimandla yasemaphandleni nakwimivuzo ephantsi njengesixhobo esiphambili sokunikezelwa kwemfundo kunye namalungelo oluntu abalulekileyo njengonxibelelwano lwentlalo kunye nokubandakanywa kwemali."

uAndile Ngweba, umphathi we Africanopy .

iZenzele yaqalwa ngemfuno ekhawulezileyo yokunika abemi boMzantsi Afrika ababuthathaka kwi Covid-19 nge-intanethi. Injongo yokuqala yethu zizikolo noluntu lase KZN neNtshona Koloni kunye nezicwangciso zokuquka izikolo zase Empuma Koloni.

Ekuhlaleni

Zenzele uthetha ukuba ' yenza ngokwakho'. Thina sikho ngeenjongo zokuxhobisa abemi boMzantsi Afrika ngoxhulumano lomoya kwilizwe jikelele. I- Zenzele isebenza ekubeni inikeze ngeNethiwekhi emahala nefikelelekayo ngokwamaxabiso kwiindawo ezisemaphandleni kwakunye nokunyusa izinga lomphakathi nezochwephetshe ngokunikezela iinzuzo zoqhagamishelwano, nemfundo nezempilo.

Siziva sinochulumanco olukhulu siyiZenzele ngokunikeza ekuhlaleni  i-intanethi yamahala ngexesha le Covid-19. Ngokwenza njalo abantu bayakwazi ukujonga ulwazi olufumaneka kwi-intanethi kwaye bakwazi nokuqhagamshelana nabanye abantu kulamaxesha emiceli-mngeni.

Usodolophu wase eMhlatuzi

Iinkonzo zoluntu

Sifuna ukukubonelela abantu ngamaxabiso aphantsi omnxeba kunye nawe intanethi, ukuze ukwazi ngokulula ukuzenzela imali, uzifundise ngokwakho kwaye unxulumane nabanye bengingqi:

I-datha

Idata efikelelekayo ibaluleke kakhulu kule mihla. Sinikeza ngawona maxabiso anqenqeza phambile kuMzantsi Afrika jikelele.

Umnxeba welizwi

IZenzele iye iphinde inikeze ngesaphulelo kumnxeba welizwi ukuze kubelula ukuxhomana nabahlobo kwakunye nosapho lwakho.

inkonzo eyongezwe ngexabiso

Kungekudala sizakunazisa ngeemveliso izizakwenza kubelula ukuhlisa amaxabiso kumnxeba welizwi kwakunye ne datha nangakumbi. Qaphela isaziso esizakonwabisa kungekudala!